Hỏi Đáp (FAQ)

4. Cách đăng ký thêm thông tin push?

Để thêm Pushbullet thông tin liên hệ

 1. Trên Pushbullet website:
 2. Trên thiết bị di động của bạn:
  • Cài đặt ứng dụng app Pushbullet cho Android/iOS
  • Chạy ứng dụng app Pushbullet và đăng nhập bằng tài khoản của bạn (nếu không đăng nhập bạn sẽ không đăng ký thêm push được)
 3. Trong Netway (SiamMonitoring):
  • Tại control panel, menu Liên hệ => Thêm thông tin Push
  • Chọn Pushbullet trong "Dịch vụ Push"
  • Nhập địa chỉ email liên kết với Pushbullet tài khoản của bạn vào ô "Pushbullet Email"
  • Nhập vào các thông tin có liên quan rồi lưu lại

Để thêm Pushover thông tin liên hệ

 1. Trên Pushover website:
 2. Trên thiết bị di động của bạn:
  • Cài đặt ứng dụng app Pushover cho Android/iOS
  • Chạy ứng dụng app Pushover và đăng nhập bằng tài khoản của bạn (nếu không đăng nhập bạn sẽ không thể đăng ký thêm push)
 3. Trong Netway (SiamMonitoring):
  • Tại control panel, menu Liên hệ => Thêm thông tin Push
  • Chọn Pushover trong "Dịch vụ Push"
  • Dán key mà bạn đã copy từ website Pushover vào ô "User Key"
  • Nhập vào các thông tin có liên quan rồi lưu lại

Để thêm Prowl thông tin liên hệ

 1. Trên Prowl website:
  • Tạo Prowl tài khoản
  • Đăng nhập vào tài khoản rồi tìm đến menu "API Keys"
  • Tạo key trong mục "Generate a new API key" và copy key này
 2. Trên thiết bị di động của bạn:
  • Cài đặt ứng dụng app Prowl cho iOS
  • Chạy ứng dụng app Prowl và đăng nhập bằng tài khoản của bạn (nếu không đăng nhập bạn sẽ không đăng ký thêm push được)
 3. Trong Netway (SiamMonitoring):
  • Tại control panel, menu Liên hệ => Thêm thông tin Push
  • Chọn Prowl trong "Dịch vụ Push"
  • Dán key mà bạn đã copy từ website Prowl vào ô "User Key"
  • Nhập vào các thông tin có liên quan rồi lưu lại