Bảng giá

Để giám sát các website, hãy nhập tổng số URL bạn muốn giám sát.
Để giám sát các server, tính tổng số các port cho từng server bạn muốn giám sát.
Giá mỗi SMS บาท 8.00.